Polityka Prywatności – Grupa Lekarska Ortopedicus Sp. z o.o.

W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności.

Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Lekarska Ortopedicus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świetlików 3, 01-389 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000393593, NIP 522-298-78-48, REGON 144018764, o kapitale zakładowym 50 000,00 złotych działająca pod nazwą handlową FORM Grupa Lekarska (dalej: FORM)

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Inspektor został wyznaczony w celu umożliwienia Ci kontaktu w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz skorzystania z praw Ci przysługujących związanych z ich przetwarzaniem. FORM powierzył rolę inspektora Pani Katarzynie Mączyńskiej.

Kontakt do inspektora:

  • elektronicznie: Katarzyna Mączyńska, e-mail: [email protected]
  • listownie: Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. ul. Żelazna 59 lok. 203, piętro 2, 00-848 Warszawa, z dopiskiem: Katarzyna Mączyńska, IOD.

 

Kiedy zbieramy dane osobowe

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z:

– zawarciem umowy o świadczenie usług medycznych,

– zawarciem umowy o świadczenie usług niemedycznych,

– korzystaniem z systemu rezerwacji wizyt on-line,

– podejmowanymi działaniami reklamowymi,

– podejmowaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronie formularzy kontaktowych i innych podobnych wirtualnych narzędzi,

– nawiązywaniem relacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami.

 

Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy

FORM przetwarza wyłącznie niezbędne dane, które służą realizacji celu ich przetwarzania. W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzamy między innymi Twoje następujące dane osobowe:

– dane identyfikujące: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;

– dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail;

– dane potrzebne do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym dane dotyczące stanu zdrowia, jeżeli dotyczy to procesu leczenia.

 

Twoje prawa związane z danymi osobowymi

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

– prawo żądania sprostowania danych osobowych,

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych –dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

– prawo wycofania zgody,

– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W odniesieniu do dokumentacji medycznej obowiązek przechowywania wynosi co najmniej 20 lat od dnia ostatniego wpisu.

W przypadku stosowania monitoringu wizyjnego rejestrującego Twój wizerunek w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w siedzibie ADO okres przechowywania wynosi maksymalnie jeden miesiąc.

 

Profilowanie

Profilowanie wykorzystywane jest wyłącznie w celach marketingowych w związku z działaniem naszej strony internetowej (Serwis) dostępnej pod adresem https://formgl.pl/. W związku z tym nie są zbierane ani wykorzystywane dane osobowe.

W celu analitycznym i targetowania reklam tj. prezentowania reklamy określonej grupie docelowej (tzw. profile użytkowników) mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w Serwisie, zanonimizowane dane geolokalizacyjne oraz zanonimizowane dane socjodemograficzne. ADO nie wykorzystuje żadnych danych osobowych.  W celu analitycznym i reklamowym zanonimizowane dane demograficzne zestawiane z danymi behawioralnymi (które mogą być przetworzone w postaci anonimowych profili behawioralnych użytkowników zawierających anonimowe informacje o określonych zachowaniach w Serwisie) mogą być wykorzystywane przez Serwis a także udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, iż  żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej (użytkownika) ani żadne dane identyfikujące system, z którego użytkownik korzysta (m.in. adres IP) nie są udostępniane ani wykorzystywane.

Szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies i zbierania danych w sposób automatyczny zostały określone w „Polityce plików cookies”, która dostępna jest pod adresem https://formgl.pl/polityka-plikow-cookies/.

 

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

FORM będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

– podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,

– podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

– podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie będą przekazywane ani przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dane zbierane automatycznie i wykorzystywanie plików cookies

Szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies i zbierania danych w sposób automatyczny zostały określone w „Polityce plików cookies”, która dostępna jest pod adresem https://formgl.pl/polityka-plikow-cookies/.

 

Jak długo będziesz czekać na naszą odpowiedź i realizację Twoich żądań?

Zawsze dokładamy starań, aby jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi oraz zrealizować Twoje żądanie. Odpowiedzi postaramy się udzielić w ciągu 14 dni, natomiast jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na pracochłonność i ilość składanych zapytań odpowiedź otrzymasz nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia.

 

Czy poniosę jakiekolwiek koszty realizacji moich praw?

Realizacja Twoich praw jest bezpłatna. Zastrzegamy sobie prawo pobierania opłat za kolejne kopie Twoich danych. Wysokość opłaty zostanie indywidualnie ustalone biorąc pod uwagę poniesione nakłady pracy.

 

Bezpieczeństwo Twoich danych

ADO oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu przestrzeganie RODO, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.

 

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Przetwarzamy Twoje dane w związku z RODO i obowiązywaniem wielu aktów prawnych, poniżej niektóre z nich. Gdybyś potrzebował dodatkowych wyjaśnień ze względu na bardzo skomplikowana materię tych aktów – prosimy o kontakt.

 

  • Ustawa o działalności leczniczej,
  • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  • Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia,
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • Ustawa o służbie medycyny pracy,
  • Ustawa o rachunkowości oraz inne przepisy szczególne.

 

Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do UODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres strony internetowej https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt: