Polityka Prywatności –
Grupa Lekarska Ortopedicus Sp. z o.o.

W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności.

Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Lekarska Ortopedicus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świetlików 3, 01-389 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000393593, NIP 522-298-78-48, REGON 144018764, o kapitale zakładowym 50 000,00 złotych działająca pod nazwą handlową FORM Grupa Lekarska (dalej: FORM)

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Inspektor został wyznaczony w celu umożliwienia Ci kontaktu w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz skorzystania z praw Ci przysługujących związanych z ich przetwarzaniem. FORM powierzył rolę inspektora Pani Katarzynie Mączyńskiej.

Kontakt do inspektora:

  • elektronicznie: Katarzyna Mączyńska, e-mail: [email protected]
  • listownie: Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. ul. Żelazna 59 lok. 203, piętro 2, 00-848 Warszawa, z dopiskiem: Katarzyna Mączyńska, IOD.

 

Kiedy zbieramy dane osobowe

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z:

– zawarciem umowy o świadczenie usług medycznych,

– zawarciem umowy o świadczenie usług niemedycznych,

– korzystaniem z systemu rezerwacji wizyt on-line,

– podejmowanymi działaniami reklamowymi,

– podejmowaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronie formularzy kontaktowych i innych podobnych wirtualnych narzędzi,

– nawiązywaniem relacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami.

 

Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy

FORM przetwarza wyłącznie niezbędne dane, które służą realizacji celu ich przetwarzania. W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzamy między innymi Twoje następujące dane osobowe:

– dane identyfikujące: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;

– dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail;

– dane potrzebne do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym dane dotyczące stanu zdrowia, jeżeli dotyczy to procesu leczenia.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu rejestracji wizyty, komunikacji, realizacji umowy i udzielenia świadczenia medycznego, wystawienia recept na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, skierowań na badania lekarskie oraz prowadzenia dokumentacji medycznej są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO – profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy, ocena zdolności pracownika do pracy, diagnoza medyczna, zapewnienie opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenie lub zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego w związku z art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności leczniczej i art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. 

W przypadku upoważnienia osób trzecich do informacji o stanie zdrowia pacjenta i do dokumentacji medycznej, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 li c) RODO w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 6 ust. 1 li c) RODO w związku z art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w § 70 i § 71  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Przetwarzanie danych w związku z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Prowadzenie działań marketingowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora danych oraz w oparciu o zgodę na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Twoje prawa związane z danymi osobowymi

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

– prawo żądania sprostowania danych osobowych,

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych –– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

– prawo do wycofania zgody,

– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W odniesieniu do dokumentacji medycznej obowiązek przechowywania wynosi co najmniej 20 lat od dnia ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. 

W przypadku stosowania monitoringu wizyjnego rejestrującego Twój wizerunek w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w siedzibie ADO okres przechowywania wynosi maksymalnie jeden miesiąc.

Odnośnie kontaktów biznesowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o współpracę, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń i okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

 

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (bez udziału personelu medycznego lub administracyjnego), wywołujących wobec Pacjentów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływających.

Profilowanie wykorzystywane jest wyłącznie w celach marketingowych w związku z działaniem naszej strony internetowej (Serwis) dostępnej pod adresem https://formgl.pl/. W związku z tym nie są zbierane ani wykorzystywane dane osobowe.

W celu analitycznym i targetowania reklam tj. prezentowania reklamy określonej grupie docelowej (tzw. profile użytkowników) mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w Serwisie, zanonimizowane dane geolokalizacyjne oraz zanonimizowane dane socjodemograficzne. ADO nie wykorzystuje żadnych danych osobowych.  W celu analitycznym i reklamowym zanonimizowane dane demograficzne zestawiane z danymi behawioralnymi (które mogą być przetworzone w postaci anonimowych profili behawioralnych użytkowników zawierających anonimowe informacje o określonych zachowaniach w Serwisie) mogą być wykorzystywane przez Serwis a także udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, iż  żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej (użytkownika) ani żadne dane identyfikujące system, z którego użytkownik korzysta (m.in. adres IP) nie są udostępniane ani wykorzystywane.

Szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies i zbierania danych w sposób automatyczny zostały określone w „Polityce plików cookies”, która dostępna jest pod adresem https://formgl.pl/polityka-plikow-cookies/.

 

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

FORM będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

– podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,

– podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

– podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji praw pacjenta.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie będą przekazywane ani przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Dane zbierane automatycznie i wykorzystywanie plików cookies

Szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies i zbierania danych w sposób automatyczny zostały określone w „Polityce plików cookies”, która dostępna jest pod adresem https://formgl.pl/polityka-plikow-cookies/.

 

Jak długo będziesz czekać na naszą odpowiedź i realizację Twoich żądań?

Zawsze dokładamy starań, aby jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi oraz zrealizować Twoje żądanie. Odpowiedzi postaramy się udzielić w ciągu 14 dni, natomiast jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na pracochłonność i ilość składanych zapytań odpowiedź otrzymasz nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia.

 

Czy poniosę jakiekolwiek koszty realizacji moich praw?

Realizacja Twoich praw jest bezpłatna. Zastrzegamy sobie prawo pobierania opłat za kolejne kopie Twoich danych. Wysokość opłaty zostanie indywidualnie ustalona biorąc pod uwagę poniesione nakłady pracy.

 

Bezpieczeństwo Twoich danych

ADO oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu przestrzeganie RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi obowiązujących przepisów prawa.

 

Akty prawne będące podstawą przetwarzania danych pacjentów

Poniżej akty prawa krajowego, które określają szczegółowo m.in. informacje o: celu przetwarzania, rodzaju danych oraz okresach przechowywania danych pacjentów, są to:

– Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

– Ustawa o działalności leczniczej

– Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia

– Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

– Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

– Ustawa o służbie medycyny pracy

– Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

– Ustawa o leczeniu niepłodności

– Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

– Ustawa o publicznej służbie krwi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

 

Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do UODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres strony internetowej https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Telekonsultacje w trybie pilnym 24h

Specjalistyczne, zdalne porady dla pacjentów, którzy potrzebują pilnej konsultacji specjalisty ortopedy lub chirurga kręgosłupa w ciągu 24h.

*w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00.