Polityka plików cookies

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka plików cookies określa zasady ich wykorzystywania w serwisach FORMGL.

Użyte w Polityce Prywatności terminy oznaczają:

Polityka – niniejszy dokument,

FORMGL – Grupa Lekarska Ortopedicus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świetlików 3, 01-389 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000393593, NIP 522-298-78-48, REGON 144018764, o kapitale zakładowym 50 000,00 złotych,

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Serwisu,

Serwis – strona internetowa w domenie https://formgl.pl/.

 

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej.

 

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie przesyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda udostępnienia strony z danego serwera. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie: stałe („persistent cookie”) oraz sesyjne piki cookie („session cookie”). Stałe pliki cookie są archiwizowane przez przeglądarkę internetową i pozostają w niej przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia pliku cookie przez Użytkownika, zaś sesyjne pliki cookie są przechowywane do czasu zamknięcia przeglądarki przez Użytkownika. Większość przeglądarek pozwala Użytkownikowi na uniemożliwienie wykorzystywania plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej lub poprzez narzędzia udostępnione w Serwisie, na dzień publikacji tej Polityki jest to narzędzie Webtoffee. Uniemożliwienie wykorzystywania plików cookies będzie miało negatywny wpływ na użyteczność Serwisu poprzez ograniczenie korzystania z niektórych funkcji Serwisu. Użytkownik może usunąć pliki cookies już przechowywane poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki służące do tego celu. Usuwanie plików cookies może mieć negatywny wpływ na użyteczność Serwisu.

 

Inne technologie podobne do Cookies (dalej: „Inne technologie”)

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu używane są także inne niż Cookies technologie np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

Serwis stosuje Cookies lub inne podobne technologie w następującym celu:

– by Serwis działał szybciej i były łatwiejszy w użyciu,

– aby lepiej dopasować do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika treści i reklamy w Serwisie i sieci Internet,

– do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Używając Cookies w Serwisie nigdy nie jest identyfikowana tożsamość Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Cookies. Do realizacji celów wskazanych powyżej, FORMGL może współpracować z partnerami biznesowymi, np. firmami badawczymi i dostawcami aplikacji.

FORMGL nie wykorzystuje w tym celu żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację Użytkownika. Zanonimizowane dane demograficzne mogą być także zestawiane z danymi behawioralnymi, które informują o zachowaniu Użytkownika w Serwisie, o jego preferencjach w zakresie treści Serwisu, dostarczaniu informacji o tym jak Użytkownicy korzystają z Serwisu, obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają.

 

Treści reklamowe

Cookies i Inne technologie pomagają Serwisowi dostarczyć Użytkownikom reklam odpowiadających ich zainteresowaniom, zwyczajom. W celu analitycznym i targetowania reklamy tj. prezentowania reklamy określonej grupie docelowej (tzw. profile Użytkowników) mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w Serwisie, zanonimizowane dane geolokalizacyjne oraz zanonimizowane dane socjodemograficzne. FORMGL nie wykorzystuje żadnych danych osobowych.  W celu analitycznym i reklamowym zanonimizowane dane demograficzne zestawiane z danymi behawioralnymi (które mogą być przetworzone w postaci anonimowych profili behawioralnych Użytkowników zawierających anonimowe informacje o określonych zachowaniach w Serwisie) mogą być wykorzystywane przez Serwis a także udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, iż  żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej (Użytkownika) ani żadne dane identyfikujące system, z którego Użytkownik korzysta (m.in. adres IP) nie są udostępniane ani wykorzystywane.

Cookies reklamowe pozwalają także Serwisowi oraz podmiotom trzecim mierzyć efektywność kampanii reklamowych. Informacje z Cookies pozwalają także ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło do Serwisu).

Serwis używa Cookies lub Innych technologii podmiotów trzecich. Użytkownik może otrzymywać Cookies pochodzące od firm współpracujących z Serwisem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Linkedin, Twitter, Pinterest, Criteo. Więcej informacji na temat tych Cookies lub podobnych technologii możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Oprócz technologii Local storage na stronach Serwisu mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania z Serwisu lub pożądane z uwagi na ich specyfikę.

Serwis korzysta również z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analytics, Gemius) zamieszczające w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

 

Postanowienia końcowe

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres FORMGL lub drogą elektroniczną na [email protected].

Prawem właściwym dla stosowania Polityki jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Polityki zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W związku ze stałym rozwojem i postępem techniki, zasady określone w Polityce mogą ulec zmianie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Serwisu.

Telekonsultacje w trybie pilnym 24h

Specjalistyczne, zdalne porady dla pacjentów, którzy potrzebują pilnej konsultacji specjalisty ortopedy lub chirurga kręgosłupa w ciągu 24h.

*w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00.