Holistyczne podejście do leczenia ortopedycznego oraz neurochirurgicznego

Słowa “holistyczny”, “holistycznie”, “holistyczne” od lat są bardzo rozpowszechnione w medycynie, kosmetologii, farmakologii, dietetyce i ogólnie pojętej, bardzo obszernej dziedzinie związanej z dobrym samopoczuciem fizycznym, psychicznym, higieną pracy i życia codziennego. Nadużywanie tego terminu nieuchronnie spowodowało pewną jego dewaluację, a kryjące się za nim niekiedy “cudowne” obietnice i kontrowersyjne metody nie zawsze mają wiele wspólnego z naszym faktycznym dobrostanem i realnymi korzyściami zdrowotnymi.

Nie zmienia to jednak faktu, że holistyczne podejście w medycynie – szczególnie w skomplikowanym leczeniu neurochirurgicznym i ortopedycznym, które są często długimi, wieloetapowymi procesami, nie tylko ma swoje głębokie uzasadnienie – ale przede wszystkim realnie służy pacjentom, wydatnie pomagając im w szybszym powrocie do zdrowia i odzyskaniu sprawności życiowej.

W poniższym artykule przedstawimy jak wygląda holistyczne podejście do leczenia w Form i jak rozumiemy holizm w leczeniu neurochirurgicznym i ortopedycznym. Wyjaśnimy również co konkretnie kryje się za określeniem Holistyczne Pakiety Form, który pojawia się w wywiadach z naszymi specjalistami.

Co to jest medycyna holistyczna?

Medycyna holistyczna opiera się na założeniu, że organizm człowieka i poszczególne sfery jego życia stanowią jednorodną całość, a leczenie powinno służyć przywróceniu harmonii we wszystkich obszarach tego życia. Zamiast wycinkowo skupiać się jedynie na chorym fragmencie naszego organizmu, podejście holistyczne do leczenia zakłada spojrzenie całościowe.

Na czym polega holistyczne podejście do leczenia?

W zasadzie jest to bardziej filozofia albo światopogląd dotyczący uprawiania medycyny i prowadzenia leczenia, niż określona metoda czy też praktyka lecznicza. Ogólnie mówiąc jest to kompleksowe podejściu do pacjenta i zgłaszanych przez niego dolegliwości oraz zdiagnozowanych chorób. To skupienie się na przyczynach, prawdziwych źródłach chorób, na ich przebiegu i rozwoju, na momencie, w którym znajduje się pacjent, na jego stanie fizycznym i psychicznym, na tym czy określone metody leczenia operacyjnego bądź zachowawczego będą odpowiednio dobrane. Określenie „holistyczny” czyli z greckiego “całość”, “całościowy” opiera się więc na założeniu, że człowiek jest układem zależnych od siebie elementów – organizmu ale także tego co pozaustrojowe. 

Holistyczne podejście do leczenia w Form

W Form dokładnie tak traktujemy proces leczenia – w ścisłym związku z pacjentem i jego życiem. Uważamy, że choroba jest zakłóceniem stanu pewnej pierwotnej równowagi, w której znajdował się pacjent przed urazem, bądź wystąpieniem objawów powodujących określone dysfunkcje – równowagi organizmu, ale także równowagi rodzinnej, społecznej, zawodowej, sprawnościowej. Leczenie traktujemy w tym sensie holistycznie, iż wierzymy, że odpowiednie jego prowadzenie może i powinno zmierzać do przywrócenia tego pierwotnego stanu równowagi. Możliwie szybko, możliwie sprawnie. Im krótszy jest bowiem okres chorobowy, tym mniejsze są skutki pozamedyczne związane z psychiką pacjenta i jego codziennym funkcjonowaniem. Do tego dążymy. Dlatego zawsze i przede wszystkim poszukujemy właściwych przyczyn schorzenia, zamiast leczyć jedynie jego objawy. Staramy się również, aby  pacjent czynnie uczestniczył w procesie leczenie, nie tylko biernie mu się poddawał. Aby był świadom jego przebiegu i zmian, które ono przynosi, aby mógł w pewnym zakresie mieć sam nad nim kontrolę. Oczywiście z pomocą i pod kierunkiem naszych specjalistów.

W myśl koncepcji holistycznej, metoda leczenia w Form zawsze dobierana jest indywidualnie do pacjenta. Każdy z nich bowiem jest odrębną, niepowtarzalną jednostką. Każdy przypadek chociaż może być podobny do innych, będzie też swoisty tylko dla tego jednego pacjenta. 

To co również istotne w podejściu holistycznym w Form to wzajemny wpływ i uzupełnianie się poszczególnych obszarów, współdziałanie leczenia farmakologicznego, zabiegowego, terapeutycznego, współpraca specjalistów z różnych dziedzin, przepływ informacji i wiedzy na temat pacjenta, jego choroby oraz postępów prowadzonego leczenia.

Co to są Holistyczne Pakiety Form?

Holistyczne Pakiety Form – co trzeba bardzo wyraźnie podkreślić – nie są konkretnymi pakietami usług zamkniętych w określoną, konkretną ofertę. Ze względu na specyfikę leczonych przez nas schorzeń i dolegliwości oraz ich bardzo indywidualny charakter coś takiego byłoby niemożliwe. Nasze pakiety to raczej specyficzne, zintegrowane podejście do pacjenta, leczenia i procesu prowadzenia tego leczenia od momentu pierwszej wizyty w naszej klinice i diagnozy aż do momentu możliwie jak najpełniejszego powrotu do zdrowia i odzyskania sprawności. Do momentu przywrócenia pacjenta do stanu jego równowagi życiowej sprzed choroby bądź urazu.

To jest zasadnicza idea Holistycznych Pakietów Form. Jest efektem wnikliwego i empatycznego postawienia się w roli pacjentów, którzy są niejednokrotnie osamotnieni w procesie leczenia i skazani na każdorazowe, doraźne i nie zawsze skoordynowane poszukiwanie pomocy lekarskiej, terapeutycznej lub diagnostycznej.

Każdy z naszych pakietów jest dedykowany innej metodzie, innemu podejściu i sposobowi leczenia. Oczywiście także innym dolegliwościom i częściom narządu ruchu. Pakiety mają podobną strukturę i zawierają podobne elementy postępowania – jednak każdy z nich ma swoją specyfikę związaną po pierwsze z chorobami, urazami i dolegliwościami, którym jest dedykowany, po drugie z osobą lekarza specjalisty, który takim pakietem się “opiekuje”.

Jak wygląda proces leczenia w ramach Holistycznych Pakietów Form?

Proces zaczyna się od bardzo dokładnego wywiadu z pacjentem, dzięki któremu poznajemy przyczyny, źródła, czas trwania choroby, potencjalne choroby powiązane lub powikłania, które wystąpiły we wcześniejszych stadiach tego leczenia. Przede wszystkim to podejście pozwala poznać i pomóc określić oczekiwania pacjenta odnośnie stopnia sprawności, która będzie go satysfakcjonował jako wynik leczenia. Inne będą oczekiwania młodej, aktywnej osoby intensywnie uprawiającej sporty a inne osoby starszej prowadzącej zrównoważony i spokojny tryb życia. Czym innym jest odzyskanie sprawności w jeździe na nartach a czym innym możliwość samodzielnego chodzenia na spacer.

Następnym etapem jest proces diagnostyczny, w którym określamy i zlecamy odpowiednie badania obrazowe lub badania pogłębione.Na ich podstawie stawiana jest wstępna diagnoza i określane możliwe metody leczenia. W przypadkach trudnych lub budzących wątpliwości diagnoza taka jest konsultowana w ramach tzw. “drugiej opinii” wydawanej w gronie zespołów lekarskich, które funkcjonują w Form pod kierunkiem wybitnych specjalistów. Konsultacje te odbywają się także z udziałem naszych fizjoterapeutów dedykowanych poszczególnym zespołom.

Obecnie w Form funkcjonują trzy takie zespoły lekarsko-terapeutycznych: zespół dr. Klicha zajmujący się ortopedią i chirurgią kończyn górnych, ręki oraz transplantologią oraz zespół dr. Szyszki zajmujący się alloplastyką stawów biodrowego i kolanowego.

Na podstawie zweryfikowanej diagnozy i oczekiwań pacjenta następuje wskazanie do leczenia i wybór optymalnej metody. W przypadku leczenia zachowawczego stosuje się kombinację fizjoterapii, farmakologii i zajęć w realnym życiu zmieniających szkodliwe przyzwyczajenia — np. zajęcia w ramach Szkoły Zdrowego Kręgosłupa lub zaplanowane, długofalowe zajęcia fizjoterapeutyczne prowadzone przez fizjoterapeutów i rehabilitantów.

W przypadku wskazania do leczenia operacyjnego następuje wybór metody operacyjnej, która będzie najlepiej dopasowana do oczekiwań pacjenta, charakteru schorzenia, stanu ogólnego organizmu i wieku pacjenta. Jeśli leczenie tego wymaga — włącza się od razu przygotowanie fizjoterapeutyczne – tak zwaną fizjoterapia przedzabiegową. Po przeprowadzeniu operacji — w okresie zdrowienia pooperacyjnego – kontynuowane jest odpowiednio ustawione leczenie fizjoterapeutyczne z odpowiednią, zmienną intensywnością.

Proces leczenia kończy się przygotowaniem pacjenta do samodzielnych ćwiczeń w domu, których zadaniem jest nie tylko wspomaganie leczenia pooperacyjnego ale także zmiana trybu życia i zapobieganie nawrotom. W ramach powrotu do pełnej sprawności pacjent kierowany jest i przechodzi szereg wizyt kontrolnych połączonych z badaniami obrazowymi pooperacyjnymi.

Schemat ten i postępowanie w ramach w Holistycznych Pakietów Form jest podobny dla każdego z nich. Różnice wynikają i dotyczą specyfiki zabiegów operacyjnych, stosowanych technik oraz procedur zabiegowych i terapeutycznych.

Jakie pakiety są obecnie dostępne w Form?

W tej chwili oferujemy naszym pacjentom leczenie w ramach trzech pakietów:

  • Celowany Holistyczny Pakiet Kręgosłupowy – pod kierunkiem dr. Pawła Lisa,
  • Planowany Holistyczny Pakiet Alloplastyczny – pod kierunkiem dr. Michała Szyszki,
  • Holistyczny Pakiet Chirurgii i Transplantologii Ręki – pod kierunkiem dr. Macieja Klicha.

Czym się charakteryzują poszczególne pakiety?

Celowany Pakiet Kręgosłupowy pod opieką dr. Pawła Lisa jest przede wszystkim dedykowany operacjom klasyczny o różnym stopniu inwazyjności i precyzyjnemu dopasowaniu metody zabiegowej do schorzenia. W ramach tego pakietu wykonywane są między innymi mikrodsicektomie. O szczegółach naszego podejścia w ramach tego pakietu opowiada sam dr Lis w obszernym wywiadzie opublikowanym na naszej stronie.

Pakiet Alloprotetyczny dr. Michała Szyszki jest dedykowany protezoplastyce stawów biodrowego i kolanowego z uwzględnieniem planowania operacji przy pomocy nowoczesnego oprogramowania, które znacząco poprawia precyzję zabiegów i skraca czas trwania operacji.

Pakiet Transplantologii i Chirurgii Ręki dedykowany jest leczeniu urazów kończyn górnych i ręki, w tym skomplikowanych zabiegów związanych z przeszczepami i rekonstrukcjami ścięgien oraz mięśni.

Korzyści wynikające z Holistycznych Pakietów Form

Przede wszystkim dzięki pakietom Form pacjenci mogą lepiej odnaleźć się na rynku usług medycznych, nie tylko prywatnych ale także refundowanych i mieszanych. Korzystanie z leczenia w ramach pakietów uwalnia także od konieczności samodzielnego borykania się z leczeniem, wielokrotnych wizyt u nie zawsze odpowiednich specjalistów, od niejasności i rozbieżności w diagnozach. W ramach pakietów Form proces leczenia jest spójny, możliwie planowy, skoordynowany, przewidywalny i w efekcie bardziej efektywny.

Pacjent zyskuje spokój i pewność, że diagnoza i decyzje zapadające w ramach leczenia nie muszą być konsultowane ponieważ są one już zweryfikowane przez zespoły lekarskie i terapeutyczne działające w ramach poszczególnych pakietów. Pacjent nie ma problemów z synchronizacją i włączaniem poszczególnych rodzajów leczenia – zwłaszcza leczenia fizjoterapeutycznego i rehabilitacyjnego – przed zabiegiem i w okresie pooperacyjnym. Jest to ujęte w całościowym planie leczenia.

Dzięki takiemu podejściu występuje korzystne zjawisko synergii – pozytywne efekty uzyskane w ramach leczenia operacyjnego są wspierane poprzez odpowiednio włączone i prowadzone leczenie rehabilitacyjne co przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia i ograniczenie kosztów leczenia.

Jak skorzystać z Holistycznych Pakietów?

Holistyczne Pakiety Form nie są – jak już podkreślaliśmy – ofertą pakietową zawierającą konkretne usługi w określonej ilości za określoną cenę. Mimo to dają one możliwości zakupu usług partiami, co przekłada się na możliwość optymalizacji kosztów całego leczenie. Jest to oczywiście zawsze kwestia indywidualnych rozmów i planowania zakresu takiego leczenia.

Wszelkich szczegółowych i dodatkowych informacji na temat możliwości zintegrowania leczenia w ramach określonych Holistycznych Pakietów Form udzielamy zainteresowanym pacjentom, którzy skontaktują się z naszą kliniką w tej sprawie. Zapraszamy do kontaktu z naszą recepcją lub na wizytę w naszej siedzibie przy ul. Świetlików 3 w Warszawie po wcześniejszym umówieniu charakteru takiej konsultacji. 

Telekonsultacje w trybie pilnym 24h

Specjalistyczne, zdalne porady dla pacjentów, którzy potrzebują pilnej konsultacji specjalisty ortopedy lub chirurga kręgosłupa w ciągu 24h.

*w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00.